• Realizujmy wspólnie projekty

  zobacz


Dzienny Dom Pomocy w Górznie

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Górzno

 

 

 

 

 

Dzienny Dom Pomocy w Górznie

 

Cele projektu:

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Górzno poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (dla 30 os.), Centrum Usług Środowiskowych (dla 100 os.) oraz niestacjonarnych Usług Opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dla 6 os.) w okresie od 01.10.2018 r. do 31.08.2020 r.

 

 

- planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu na terenie gminy Zławieś Wielka powstanie:

 • Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami. DDP funkcjonowało będzie od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9:00-17:00. W placówce, w której świadczone będą usługi dla 30 osób.
 • Oprócz pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, wprowadzone zostaną działania wpływające na aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej poprzez:


  zajęcia indywidualne lub grupowe z logopedą i psychologiem 
  zajęcia terapeutyczne pomagające rozwinąć zainteresowania i kontakty interpersonalne (m.in.: biblioterapia, choreoterapia, silwoterapia, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne)
  imprezy integracyjne w środowisku lokalnym

Osoby korzystające z usług DDP objęte także będą opieką pielęgniarską, usługami fryzjersko-kosmetycznymi oraz będą mogły korzystać z utworzonego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych.

 

 Realizowane będą usługi opiekuńcze dla 6 osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania przez 7 dni w tygodniu przez cały okres realizacji projektu.
Codzienna opieka obejmie pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem posiłków i pomoc w ich spożywaniu, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania
w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się), opiekę higieniczną (m.in. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc przy ubieraniu się i zmianie bielizny, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji) oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza, tj. czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej (uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej). Ponadto w ramach UO realizowanej w miejscu zamieszkania, zapewniony zostanie dla osób niesamodzielnych kontakt z otoczeniem (m.in. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

 

 Powstanie Centrum Usług Środowiskowych, w którym świadczone będą usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia:


Prawnik będzie udzielał porad potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, tj. porad prawnych, finansowych, majątkowych, ekonomicznych itp.

Psycholog będzie świadczył usługi z doradztwa w zakresie problemów rodzinnych oraz w zakresie bezpieczeństwa, którego celem będzie m.in.: poprawa stanu psychicznego klienta, niwelowanie poczucia osamotnienia, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości, wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach, wyrabianie postawy zaradności życiowej, rozwój umiejętności interpersonalnych.

Osoba ds. kontaktów z instytucjami publicznymi będzie współpracowała  z lokalnymi instytucjami (np. GOPS, placówkami ochrony zdrowia, ZDON) 
i podmiotami ekonomii społecznej.

 

Placówka będzie współpracowała z placówkami ochrony zdrowia, dzięki czemu os. odwiedzające CUŚ uzyskają informacje na temat działalności placówek służby zdrowia
w lokalnej społeczności, jak i również specjalistycznych usług medycznych. Ponadto dzięki wsparciu i działaniom realizowanym przez CUŚ, osoby korzystające z tej placówki, będą miały możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, rozwijania kontaktów społecznych w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

-

 

Wartość projektu: 3 724 802,85 zł,

Wkład Funduszy Europejskich: 3 426 818,62 zł.

Projekt realizowany przez: Fundację WERWA, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.,  Gminę Górzno

 

aktualności

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług sprzątających na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Przysieku

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług sprzątających na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Przysieku

Zaproszenie

 

Fundacja WERWA pragnie zaprosić do składania ofert cenowych wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane świadczeniem usług sprzątających na potrzeby DDP (Dziennego Domu Pomocy) w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, województwo kujawsko - pomorskie.

 

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług dietetyka na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w PrzysiekuZ

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług dietetyka na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w PrzysiekuZ

Zaproszenie

 

Fundacja WERWA pragnie zaprosić do składania ofert cenowych wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane świadczeniem usług dietetyka na potrzeby DDP (Dziennego Domu Pomocy) w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, województwo kujawsko - pomorskie.

 

Czytaj więcej

Cykliczne dostawy artykułów na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Górznie

Zaproszenie

 

Fundacja WERWA pragnie zaprosić do zgłaszania się wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane realizacją zamówień na potrzeby DDP (Dziennego Domu Pomocy) w miejscowości Górzno, miasto i gmina Górzno, województwo kujawsko - pomorskie.

 

Czytaj więcej