• Realizujmy wspólnie projekty

  zobacz


Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Fundacja WERWA z siedzibą w Rogowie 48, 87-162 Lubicz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy:

KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU POMOCY

WYMIAR ETATU: pełny etat 

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe oraz 3 -letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 • Obywatelstwo polskie.

2. Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach pomocy społecznej lub w strukturach samorządowych na stanowisku kierowniczym;
 • Znajomość specyfiki pracy w ośrodkach wsparcia;
 • Cechy niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi tj.: empatia, życzliwość oraz cierpliwość i właściwe podejście do podopiecznych;
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległych pracowników;
 • Umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się;
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (głównie MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista, dyspozycyjność.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • Kierownik DDP wykonuje również pracę opiekuna podopiecznych DDP
 • Kierowanie działalnością DDP oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 • Uzgadnianie z Prezesem Fundacji podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDP
 • Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań.
 • Realizacja zadań zgodnie ze statutem;
 • Realizacja zajęć z uczestnikami Dziennego Domu Pomocy
 • Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji.
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDP
 • Przestrzeganie przepisów prawa.
 • Tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności podopiecznych DDP
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie podopiecznych DDP
 • Archiwizacja dokumentacji;
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikających z potrzeb jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • wymiar czasu pracy - pełny etat;
 • godziny pracy Dziennego Domu Pomocy od 7:00 do 15:00.
 • miejsce pracy: na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • fizyczne warunki pracy: praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa.

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kwestionariusz osobowy;

Dokumenty należy składać na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22-04-2024. do godziny 10.00.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniające wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą RODO.