Realizujmy wspólnie projekty

zobacz

O Fundacji

...

Cele
fundacji

 1. Wsparcie osób starszych lub wymagających wzmożonej opieki, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji róznych grup społecznych.
 3. Wsparcie integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu)
 4. Poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym.
 1. Podejmowanie innych inicjatyw społecznych lub edukacyjnych.
 2. Działanie na rzecz rozwoju lokalnego i lokalnych społeczności.
 3. Propagowanie ekologicznego i zdrowego, aktywnego stylu zycia, propagowanie zdrowego żywienia.
 4. Organizowanie, propagowanie, popularyzowanie, inicjowanie oraz wspieranie wszelkich zjawisk i przedsiewziec z zakresu ekologii, ochrony zwierzat i dziedzictwa przyrodniczego, a także podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia.
 5. Propagowanie walorów turystycznych i krajobrazowych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem walorów województwa Kujawsko-pomorskiego.
image
image
 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej.
 2. Promocja rybactwa i produktów rybnych.
 3. Działanie w sektorze rybackim na rzecz poprawy warunków higieny, zdrowia ludzi i zwierząt oraz jakości produktów, a także zmniejszenia negatywnego oraz wspierania pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko.
 4. Organizowanie i prowadzenie zajęć obejmujących ćwiczenia fizyczne.
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży.
 6. Organizowanie amatorskich zawodów i rozgrywek sportowych.
 7. Podejmowanie działań dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 8. Organizowanie przedsięwzięć turystycznych, krajoznawczych, wypoczynkowych.

aktualności

koronawirusem SARS-CoV-2 - Dzienny Dom Pomocy w Przysieku, Centrum Usług Środowiskowych w Przysieku

koronawirusem SARS-CoV-2 - Dzienny Dom Pomocy w Przysieku, Centrum Usług Środowiskowych w Przysieku

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii koronawirusem SARS-CoV-2, w wykonaniu obowiązku nałożonego na pracodawcę przez art. 207 § 1 i § 2 kodeksu pracy, polegającego na ochronie zdrowia i życia pracowników, a także w związku z podjęciem decyzji przez organy państwa o zawieszeniu funkcjonowania określonych placówek i zajęć, w trosce o zdrowie i życie osób uczestniczących w projekcie Dzienny Dom Pomocy w Przysieku oraz osób korzystających z usług Centrum Usług Środowiskowych w Przysieku, informujemy, że do odwołania zawieszone zostają zajęcia organizowane w DDP w Przysieku oraz bezpośrednie świadczenie usług oferowanych przez CUŚ.

Czytaj więcej

koronawirusem SARS-CoV-2 - Dzienny Dom Pomocy w Górznie, Centrum Usług Środowiskowych w Górznie

koronawirusem SARS-CoV-2 - Dzienny Dom Pomocy w Górznie, Centrum Usług Środowiskowych w Górznie

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii koronawirusem SARS-CoV-2, w wykonaniu obowiązku nałożonego na pracodawcę przez art. 207 § 1 i § 2 kodeksu pracy, polegającego na ochronie zdrowia i życia pracowników, a także w związku z podjęciem decyzji przez organy państwa o zawieszeniu funkcjonowania określonych placówek i zajęć, w trosce o zdrowie i życie osób uczestniczących w projekcie Dzienny Dom Pomocy w Górznie oraz osób korzystających z usług Centrum Usług Środowiskowych w Górznie, informujemy, że do odwołania zawieszone zostają zajęcia organizowane w DDP w Górznie oraz bezpośrednie świadczenie usług oferowanych przez CUŚ.

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług sprzątających na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Przysieku

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług sprzątających na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Przysieku

Zaproszenie

 

Fundacja WERWA pragnie zaprosić do składania ofert cenowych wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane świadczeniem usług sprzątających na potrzeby DDP (Dziennego Domu Pomocy) w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, województwo kujawsko - pomorskie.

 

Czytaj więcej