Realizujmy wspólnie projekty

zobacz

O Fundacji

...

Cele
fundacji

 1. Wsparcie osób starszych lub wymagających wzmożonej opieki, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji róznych grup społecznych.
 3. Wsparcie integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu)
 4. Poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym.
 1. Podejmowanie innych inicjatyw społecznych lub edukacyjnych.
 2. Działanie na rzecz rozwoju lokalnego i lokalnych społeczności.
 3. Propagowanie ekologicznego i zdrowego, aktywnego stylu zycia, propagowanie zdrowego żywienia.
 4. Organizowanie, propagowanie, popularyzowanie, inicjowanie oraz wspieranie wszelkich zjawisk i przedsiewziec z zakresu ekologii, ochrony zwierzat i dziedzictwa przyrodniczego, a także podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia.
 5. Propagowanie walorów turystycznych i krajobrazowych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem walorów województwa Kujawsko-pomorskiego.
image
image
 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej.
 2. Promocja rybactwa i produktów rybnych.
 3. Działanie w sektorze rybackim na rzecz poprawy warunków higieny, zdrowia ludzi i zwierząt oraz jakości produktów, a także zmniejszenia negatywnego oraz wspierania pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko.
 4. Organizowanie i prowadzenie zajęć obejmujących ćwiczenia fizyczne.
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży.
 6. Organizowanie amatorskich zawodów i rozgrywek sportowych.
 7. Podejmowanie działań dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 8. Organizowanie przedsięwzięć turystycznych, krajoznawczych, wypoczynkowych.

aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Fundacja WERWA z siedzibą w Rogowie 48, 87-162 Lubicz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy:

Czytaj więcej

Fundacja WERWA realizuje projekt pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Fundacja WERWA realizuje projekt pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Cel projektu:

Fundacja WERWA w okresie od 2020-10-01 do 2022-12-31 realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Czytaj więcej

Fundacja WERWA realizuje projekt pt. ,,Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gmin uczestniczących w projekcie poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Pobytu, Centrum Usług Środowiskowych w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2022 r. poprzez utworzenie 416 miejsc świadczenia usług społecznych.

Czytaj więcej