• Realizujmy wspólnie projekty

    zobacz


projekty zakończone

Klub Młodzieżowy z Werwą w Górznie szansą na lepszą przyszłość

Fundacja WERWA w okresie od 14.02.2022 r. do 24.05.2022 r. realizuje projekt objęty grantem pn. „Klub Młodzieżowy z Werwą w Górznie szansą na lepszą przyszłość” nr 2/4/2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Dzienny Dom Pomocy w Górznie

Projekt realizowany od 01.09.2018 do 31.01.2021

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Górzno

Czytaj więcej

Dzienny Dom Pomocy w Przysieku

Projekt realizowany od 01.09.2018 do 31.12.2020


Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Zławieś Wielka i Miasta Torunia

Czytaj więcej