• Realizujmy wspólnie projekty

  zobacz


Fundacja WERWA realizuje projekt pt. ,,Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gmin uczestniczących w projekcie poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Pobytu, Centrum Usług Środowiskowych w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2022 r. poprzez utworzenie 416 miejsc świadczenia usług społecznych.

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostanie utworzonych 13 Dziennych Domów Pobytu, które zostaną utworzone w 13 lokalizacjach tj.:

 • Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz
 • Przysiek, Gmina Zławieś Wielka
 • Górzno, Miasto i Gmina Górzno
 • Krzyżówki, Gmina Lipno
 • Boniewo, Gmina Boniewo
 • Urszulewo, Gmina Fabianki
 • Szczkowo, Miasto i Gmina Izbica Kujawska
 • Stalmierz, Gmina Chrostkowo
 • Rachcin, Gmina Bobrowniki
 • Rypin, Powiat Rypiński
 • Chełmno, Gmina Chełmno
 • Jabłonowo-Zamek, Jabłonowo Pomorskie
 • Biskupice, Gmina Łubianka

13 Dziennych Domów Pobytu będzie funkcjonowało przez okres 18 miesięcy 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Każda placówka będzie przeznaczona dla max. 30 podopiecznych dziennie.

Uruchomienie placówek planowane jest na marzec 2021 r.

Do projektu mogą przystąpić osoby:

 • niesamodzielne, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • zamieszkujące na obszarze wyżej wymienionych Gmin.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić dołączony poniżej formularz zgłoszeniowy. Formularze zgłoszeniowe należy składać u Partnerów projektu.

Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby niesamodzielne będą miały możliwość:

 • spotkania się z innymi osobami,
 • brania udziału w terapiach zajęciowych i indywidualnych;
 • korzystania z pomocy rehabilitanta, pielęgniarki;

Nasi podopieczni otrzymają dwa posiłki dziennie - śniadanie i obiad. Zapewniony zostanie podopiecznym transport do i z placówki.

W ramach projektu powstanie także Centrum Usług Środowiskowych, w którym świadczone będą usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia.

Prawnik będzie udzielał porad potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, tj. porad prawnych, finansowych, majątkowych, ekonomicznych itp.

Psycholog będzie świadczył usługi z doradztwa w zakresie problemów rodzinnych oraz w zakresie bezpieczeństwa, którego celem będzie m.in.: poprawa stanu psychicznego klienta, niwelowanie poczucia osamotnienia, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości, wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach, wyrabianie postawy zaradności życiowej, rozwój umiejętności interpersonalnych.

Do ramowego planu zajęć podopiecznych DDP oprócz usług w zakresie opieki, wprowadzone zostaną działania mające na celu wpływające na aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej między innymi indywidualne i grupowe terapeutyczne, zajęcia pomagające rozwinąć zainteresowania i kontakty interpersonalne podopiecznych, biblioterapia, czyli terapia poprzez literaturę; inaczej ukierunkowane czytelnictwo, dostarczające tematów do rozmów, nowego spojrzenia na własne problemy, biblioteka będzie wyposażona w rozwijające zainteresowania i wzbogacające słownictwo książki i czasopisma; choreografia-terapia tańcem i ruchem pozwalająca uzyskać harmonię, równowagę, samorealizacje); silwoterapia to metoda terapeutyczna, która opiera się na kontakcie z przyrodą. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew, odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny. Celem tego rodzaju terapii jest rozładowanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie. Przebywanie na świeżym powietrzu wśród przyrody napawa każdego pozytywną energią.

Projekt realizowany przez: Fundację WERWA w partnerstwie z:

 • Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku
 • Gminą Bobrowniki
 • Gminą Boniewo
 • Gminą Chrostkowo
 • Gminą Fabianki
 • Gminą Lipno
 • Gminą Łubianka
 • Gminą Zławieś Wielka
 • Miastem i Gminą Górzno
 • Miastem i Gminą Izbica Kujawska
 • Powiatem Rypińskim
 • Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Marii Magdaleny w Biskupicach
 • Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie
 • Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Dom Generalny w Jabłonowie-Zamek

WARTOŚĆ PROJEKTU: 22 397 818,34 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 19 038 145,58 zł.

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 1 119 890,92 zł

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy 13 DDP