• Realizujmy wspólnie projekty

  zobacz


Dzienny Dom Pomocy w Przysieku

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Zławieś Wielka i Miasta Torunia

 

 

 

Dzienny Dom Pomocy w Przysieku

 

 

Cele projektu:

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Zławieś Wielka i Miasta Torunia poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (dla 30 osób), Centrum Usług Środowiskowych  (dla 250 osób) oraz niestacjonarnych  Usług Opiekuńczych (dla 6 osób)

w okresie od 01.10.2018 do 31.08.2020 r.,

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu na terenie gminy Zławieś Wielka powstanie:

 • Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych, w tym starszych  i z niepełnosprawnościami. DDP funkcjonowało będzie od poniedziałku do piątku  w godzinach 9:00-17:00.
  W placówce, w której świadczone będą usługi dla 30 osób oprócz pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, wprowadzone zostaną działania wpływające na aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej poprzez:

  zajęcia indywidualne lub grupowe z logopedą i psychologiem
  zajęcia terapeutyczne pomagające rozwinąć zainteresowania i kontakty interpersonalne (m.in.: biblioterapia, choreoterapia, silwoterapia, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne)
  imprezy integracyjne w środowisku lokalnym

Osoby korzystające z usług DDP objęte także będą opieką pielęgniarską, usługami fryzjersko-kosmetycznymi oraz będą mogli korzystać z utworzonego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych.

 

 

 • Realizowane będą usługi opiekuńcze dla 6 osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania przez 7 dni w tygodniu przez cały okres realizacji projektu. Codzienna opieka obejmie pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. czynności związane
  z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem posiłków i pomoc w ich spożywaniu, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania
  w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się), opiekę higieniczną (m.in. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc przy ubieraniu się i zmianie bielizny, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji) oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza, tj. czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej (uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej). Ponadto w ramach UO realizowanej w miejscu zamieszkania, zapewniony zostanie dla osób niesamodzielnych kontakt z otoczeniem (m.in. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

 

 

 • Powstanie Centrum Usług Środowiskowych, w którym świadczone będą usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia:

  Prawnik będzie udzielał porad potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania
  w środowisku lokalnym, tj. porad prawnych, finansowych, majątkowych, ekonomicznych itp.

  Psycholog będzie świadczył usługi z doradztwa w zakresie problemów rodzinnych oraz w zakresie bezpieczeństwa, którego celem będzie m.in.: poprawa stanu psychicznego klienta, niwelowanie poczucia osamotnienia, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości, wspieranie w trudnych
  i kryzysowych sytuacjach, wyrabianie postawy zaradności życiowej, rozwój umiejętności interpersonalnych.

  Osoba ds. kontaktów z instytucjami publicznymi będzie współpracowała
  z lokalnymi instytucjami (np. GOPS, placówkami ochrony zdrowia, ZDON)
  i podmiotami ekonomii społecznej.

Placówka będzie współpracowała z placówkami ochrony zdrowia, dzięki czemu os. odwiedzające CUŚ uzyskają informacje na temat działalności placówek służby zdrowia
w lokalnej społeczności, jak i również specjalistycznych usług medycznych. Ponadto dzięki wsparciu i działaniom realizowanym przez CUŚ, osoby korzystające z tej placówki, będą miały możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, rozwijania kontaktów społecznych w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

Wartość projektu: 4 504 647,75 zł,

Wkład Funduszy Europejskich: 3 828 950,58 zł.

Projekt realizowany przez: Fundację WERWA, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.,  Gminę Zławieś Wielka

aktualności

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług sprzątających na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Przysieku

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług sprzątających na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Przysieku

Zaproszenie

 

Fundacja WERWA pragnie zaprosić do składania ofert cenowych wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane świadczeniem usług sprzątających na potrzeby DDP (Dziennego Domu Pomocy) w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, województwo kujawsko - pomorskie.

 

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług dietetyka na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w PrzysiekuZ

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług dietetyka na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w PrzysiekuZ

Zaproszenie

 

Fundacja WERWA pragnie zaprosić do składania ofert cenowych wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane świadczeniem usług dietetyka na potrzeby DDP (Dziennego Domu Pomocy) w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, województwo kujawsko - pomorskie.

 

Czytaj więcej

Cykliczne dostawy artykułów na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Górznie

Zaproszenie

 

Fundacja WERWA pragnie zaprosić do zgłaszania się wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane realizacją zamówień na potrzeby DDP (Dziennego Domu Pomocy) w miejscowości Górzno, miasto i gmina Górzno, województwo kujawsko - pomorskie.

 

Czytaj więcej