• Realizujmy wspólnie projekty

    zobacz


Klub Młodzieżowy z Werwą w Górznie szansą na lepszą przyszłość

Fundacja WERWA w okresie od 14.02.2022 r. do 24.05.2022 r. realizuje projekt objęty grantem pn. „Klub Młodzieżowy z Werwą w Górznie szansą na lepszą przyszłość” nr 2/4/2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie””.

Priorytetowym celem projektu pn. „Klub Młodzieżowy z Werwą w Górznie szansą na lepszą przyszłość” jest wzrost umiejętności mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „LGD Pojezierze Brodnickie” poprzez rozwój działań edukacyjnych m.in. na obszarach rewitalizowanych. Szczegółowym celem projektu jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego. Projekt jest zgodny z LSR oraz z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach klubu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Rozwinięcie kompetencji kluczowych m.in. porozumiewania się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, innowacyjność, inicjatywność i przedsiębiorczość.
  2. Organizacja cyklicznych spotkań z uczestnikami od 21 lutego 2022 r. do 24 maja 2022 r. na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Górznie.
  3. Zatrudnienie opiekunów do objęcia opieką 15 dzieci z ternu objętego wsparciem LSR.
  4. Zapewnienie w pełni wyposażonych sal szkoleniowych, poczęstunku oraz dojazdu do miejsca spotkań.
  5. Stworzenie systemu motywującego uczestników do poprawy wyników w nauce, frekwencji szkolnej i zachowania, opierającego się na dobrowolności i inicjatywie klubowiczów.
  6. Organizacja 2-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w obie strony, w ramach którego dzieci zobaczą m.in. zabytki Warszawy, zwiedzą placówki edukacyjne i kulturalne oraz będą mogły uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach sportowych .

WARTOŚĆ PROJEKTU: 52 650,00 zł

WARTOŚĆ GRANTU:  50 000,00 zł